องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและส่งเสริม IQ EQ ศูนย์เด็กเล็ก ปี 2562


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จัด โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและส่งเสริม IQ EQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          -เพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีให้ได้รับการส่งเสริม IQ EQ ในเชิงรุก
          -เพื่อพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริม  พัฒนาการทั้งด้าน IQ EQ
          -เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12