องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2567


อบต.หนองหญ้าขาว จัดทำโครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยในวันที่ 3 เมษายน 2567 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไผ่ จากนั้นวันที่ 4 – 5 เม.ย. 2567 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม.หนองหญ้าปล้อง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จังหวัดเพชรบุรี

2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03