องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2567


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและประชาชน โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมุ่งมั่นรักษาวินัย

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12