องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ EQ เพื่อเสริมทักษะชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ เด็กก่อนวัยเรียน


เมื่อวันที่  11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหญ้าขาว ได้จัดทำโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ EQ เพื่อเสริมทักษะชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความรู้ในการเสริมสร้างความฉลาดทางเชาว์ปัญญา IQ และความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธี และยังสามารถนำไปขยายผลกับเพื่อน ญาติ และผู้ที่สนใจ เด็กเล็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมวัย

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12