องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]16
2 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]36
3 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]39
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]67
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]59
6 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]26
7 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]126
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกร [ 17 มิ.ย. 2565 ]38
10 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]27
11 ประกาศเรียกประชุม สภา อบต.หนองหญ้าขาว สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]31
12 รายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีถูกปิดทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]33
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีถูกปิดทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2565 ]29
14 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]218
15 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]240
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]216
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]233
18 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู [ 1 ต.ค. 2563 ]203
19 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว [ 25 พ.ค. 2563 ]202
20 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 25 พ.ค. 2563 ]204
 
หน้า 1|2