องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่  4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหญ้าขาว จัดทำโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในเด็กซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัคซีนการดูแลรักษา และป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก และจัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็กเอื้อต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองให้เป็นศูนย์เด็กปลอดโรค

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12