องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

โดยที่เป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองกาแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว ในระหว่างวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองหญ้าขาว