องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
  1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
  2. พัฒนาระบบประปา
  3. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
  4. การจัดการแหล่งน้ำอุปโภค
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  1. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
  2. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
  3. การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  2. การจัดการขยะ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
  1. ส่งเสริมเกษตร
  2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี
  1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
  3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพขององค์กร
  2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
   
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
  1. การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน