องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นางเอมอร  มะโนมั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-4984719นายสมหมาย  โพธิ์นอก
นายพิชิต  เจ๊กจันทึก
รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
(คนที่ 1)
โทร. 087-8732460
รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
(คนที่ 2)
โทร. 086-2572625
     

นายสดุดี  ศรีสุวรรณ์  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085-0139889