องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) ประจำปี 2567


วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนางเอมอร มะโนมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12