องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567


การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.หนองหญ้าขาว

รายละเอียด (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางเอมอร มะโนมั่น นายก อบต.หนองหญ้าขาว เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมตำบลหนองหญ้าขาว เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ อบต.หนองหญ้าขาว ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าขาว (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : เป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภา อบต.หนองหญ้าขาว และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองหญ้าขาว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้หน่วยงานได้ทราบความต้องการและความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน : ผลสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้หน่วยงานได้รับทราบความต้องการและความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทาง อบต.หนองหญ้าขาว จะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอที่ประชุมสภา อบต.หนองหญ้าขาว พิจารณาต่อไป

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12