องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ฯ ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวจัดทำโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โดยนำผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น สวดมนต์ และรับฟังธรรม

2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12