องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2566


วันที่  9  มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว  จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา  และผู้มีจิตสาธารณะ  ประจำปีงบประมาณ 2566   โดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและประชาชน  โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน  ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมุ่งมั่นรักษาวินัย  

2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16
2022-09-02
2022-08-07
2022-07-01