องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


การประชุมคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลหนองหญ้าขาว


วันที่ 3 เมษายน 2566 อบต.หนองหญ้าขาว จัดการประชุมประชาคมตำบลหนองหญ้าขาว เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลหนองหญ้าขาว จำนวน 5 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนภาคประชาชน  จำนวน 5 คนดังนี้

1. นางสายสวาท เขียวอัมพร

2. น.ส.สุนิสา ยอดเกษตร

3.นางสมร สอจันทึก

4.นางสุวรรณ บุญพันธ์

5.น.ส.จิรัชยา หึกขุนทด

ทั้งนี้  ตัวแทนภาคประชาชนจะทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาจัดทำเป็นแผนดำเนินการโครงการด้านสุขภาพของกองทุน สปสช. ซึ่งส่งผลให้กองทุน สปสช.ตำบลหนองหญ้าขาว สามารถจัดทำโครงการได้ตรงกับความต้องการของประชาชน และแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังช่วยให้ อบต.หนองหญ้าขาว ได้รับทราบข้อมูลความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชน ซึ่งจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อไป

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16