องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566


วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวจัดทำโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  โดยนำผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น สวดมนต์  และรับฟังธรรม

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16