องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566


อบต.หนองหญ้าขาว จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยในวันที่ 21 มี.ค.2566 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าขาว จากนั้นวันที่ 22 – 24 มี.ค.2566 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะภายในชุมชน บ้านหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าว จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี

2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03