องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติงาน


วันที่ 6 ม.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ของข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงปัญหาและมีแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกัน 

2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-08-02
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-27
2023-01-14
2023-01-10
2022-12-16