องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติงาน


วันที่ 6 ม.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ของข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงปัญหาและมีแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกัน 

2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01
2021-06-25
2021-06-07