องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565


วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวจัดทำโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  โดยนำผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น สวดมนต์  และรับฟังธรรม

2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01
2021-06-25