องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


จังหวัดนครราชสีมาเป็น 1 ใน 15 จังหวัดของประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอสีคิ้ว ได้แก่ ตำบลสีคิ้ว มิตรภาพ หนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว และตำบลกุดน้อยเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมามุ่งสู่ระดับที่ ๕ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม : Happiness” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ครบทั้ง ๕ มิติ คือ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ด้วยการลดความต้องการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย ลดการสร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งสภาพดิน แหล่งน้ำ มลพิษทางอากาศ และประหยัดพลังงาน โดยร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกด้าน

การก้าวสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สิ่งสำคัญต้องได้รับความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงขอเชิญทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่คู่กับโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า คนในชุมชน มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุข เป็นสังคมน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสในการศึกษา และประกอบอาชีพ ชุมชนร่มเย็น มีความสุข สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ต่อไป

2022-09-02
2022-04-12
2022-03-01
2022-01-06
2021-08-20
2021-08-05
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-01
2021-06-25