องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.nongyakhao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ร่วมกัน ชมรมสร้างสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว
จัดทำ
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุสามารถดูแลทันตสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม
2.เพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลทันตสุขภาพช่องปาก
3.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุได้รับบริการทันตกรรมที่เหมาะสม
โดยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานด้วยตนเองโดยภาคีเครือข่ายและตรวจฟันแก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุในชุมชนโดย ภาคีเครือข่ายพร้อมจัดระบบส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ ได้รับบริการทันตกรรมที่เหมาะสม
2024-05-27
2024-04-08
2024-03-22
2024-03-01
2024-02-02
2024-01-13
2023-12-27
2023-12-01
2023-09-18
2023-09-12