โครงการอบรมความรู้เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี 2567

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ศ.2567)

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ฯ ปีงบประมาณ 2567