วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว (โดยนางสาวสุชาดา เลิศสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างเหมาป้ายไวนิล(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหญ้าขาว ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโศกรวก หมู่ที่ ๗ สายศาลปู่ตา - บ้านนางบัวบาน ขอดคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ สายคลองอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโศกรวก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางประมวล บัวพรม - นายด้วง เลลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๓ สายถนนลาดยาง - บ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ส่วนกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกราด หมู่ที่ ๒ สายคุ้มบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวะยาว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางอ่อน หวังขอกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง