วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น VIP (จำนวน ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง