วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบ้านโนนกราด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบ้านโศกรวก หมู่ที่ ๗ สายบ้านโศกรวก - บ้านวะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ เลขทะเบียน ขร ๗๐๑๕ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง