วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิค กล้องวงจรปิด 6ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ อบต.หนองหญ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ สายสามแยกบ้านนายแปลก - บ้านนางมานิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโศกรวก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางเมือง - สี่แยกกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน สายบ้านหนองหญ้าขาว - บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำบ้านหนองห่าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง